Privacy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Alblasserdamse Ijsclub AYC gevestigd te Alblasserdam, Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321918, hierna te noemen de vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretarisayc@ziggo.nl

IINGESCHREVEN ALS LID

U bent ingeschreven als lid en met het uitvoeren van het lidmaatschap worden uw voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats gebruikt voor het uitvoeren van uw lidmaatschap gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Uw gegevens worden gebruikt door de ledenadministratie, secretaris, overige bestuursleden en commissieleden.

ADMINISTRATIE

Uw voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats worden gedurende het lidmaatschap gebruikt en tot 2 jaar daarna. Voor de financiële administratie is dit 7 jaar en worden gebruikt door de ledenadministratie en penningmeester

VERSTUREN CORRESPONDENTIE

Voor het versturen van uitnodigingen en lidmaatschapskaarten worden uw voornaam, achternaam, adres , postcode en plaats gebruikt gedurende de looptijd van het lidmaatschap door de ledenadministratie en penningmeester.

DIGITALE BERICHTEN

Voor het versturen van digitale berichten worden uw voornaam, achternaam en e-mailadres gebruikt gedurende de looptijd van het lidmaatschap daarna alleen in de financiële administratie.

BERICHTEN AAN DERDEN

.Alleen met uw toestemming, zolang u bent aangemeld, worden uw voornaam,achternaam en e-mailadresgegevens verstrekt aan sponsoren, andere verengingen en stichtingen.

EINDE LIDMAATSCHAP

Uw voornaam, achternaam, postcode en plaats worden met uw toestemming gebruikt voor het verzenden van correspondentie voor een reünie of bijzondere gebeurtenIs.

FOTO`S

Tijdens de ijsperiode en andere door de verenging georganiseerde evenementen worden foto`s gemaakt en geplaatst op de site met uw instemming. Als u uw toestemming heeft ingetrokken neem dan contact op met de webmaster, secretarisayc@ziggo.nl  om de foto te verwijderen.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN.

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

INZAGE,CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens ( tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren, Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

MINDERJARIGEN

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY BELEID

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid worden opgenomen, de vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te  raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

contactpersoon   : Annemarie de Wit

Ontvanger             : ledenadministratie

e-mal                       : annemariedewit65@gmail.com

Natuurlijk helpen wij u ook graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens.